REGULAMENT


Prezentul regulament se aplică pentru spectacolele organizate de PLANETA CLOUNELLA; denumit în continuare Organizator și definește regulile pe care fiecare participant la eveniment trebuie să le respecte, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului și ale Participantului.

Prezentul Regulament este o înțelegere între Organizator și Participant.

Respectarea acestui REGULAMENT este obligatorie pentru toate persoanele prezente la spectacole, iar în cazul nerespectării acestuia, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza intrarea persoanelor în cauză în locația evenimentului, sau excluderea de la eveniment, caz în care contravaloarea biletului nu se restituie.

Prin cumpararea unui bilet, Participantul se obligă să respecte acest regulament.


1 BILETE, ACCES, PARTICIPARE

1. 1. Bilete

Accesul la eveniment se face pe baza de bilet. Biletul în baza căruia se va face accesul trebuie păstrat pe toată durata evenimentului.

Un bilet este valabil pentru o singură persoană. Toți participanții la spectacol, adulți și copii, trebuie să cumpere bilet, pentru copii pînă la 3 ani accesul este gratuit,vârsta copilului trebuie confirmată prin act (pașaport, certificat de naștere original/copie).

Accesul în locația evenimentului se face cu aproximativ o oră înainte de începerea spectacolului. Iar accesul în sală de spectacol cu 15 minute înainte de startul spectacolului. Vă rugăm nu întârziați!

Biletul permite accesul participanților doar în categoria de preț aferentă zonei menționate pe acesta. 

Biletele sunt puse în vânzare online pe fest.md, iticket.md , afisha.md sau direct în casa Organizatorului.

Informații Bilete: call center 0 22 88 21 88 (număr cu tarif normal).

Garantăm doar valabilitatea biletelor cumpărate prin partenerii enumerați mai sus.

Este strict interzisă revânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitațiilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în zona evenimentelor a persoanelor care desfășoară astfel de activități și de a confisca invitațiile sau biletele aflate în posesia acestora.

Este strict interzisă publicarea pe rețele sociale sau pe site-uri a seriei unice a biletului, precum și vânzarea biletelor.

Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

1.2 Acces

Accesul minorilor (0-18 ani) în locația evenimentului se face doar însoțiți de minim un adult (părinte sau tutore legal) și supravegheați în permanență de către acesta/ aceștia.

1.3 Participarea

Participarea adulților (părinților) și minorilor însoțiți de către aceștia la eveniment se face pe răspunderea adulților (părinților) care îi însoțesc, inclusiv cu privire la următoarele:

a) persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio, reprezintă risc își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi prin participarea la eveniment.

b) Pentru zonele de joacă, distracție și suport și alte asemenea zone cu risc de accidentare în locația evenimentului, participanții adulți (părinți, bunici, alte rude sau tutori) se vor asigura că minorii pe care îi însoțesc dețin condiția fizică și psihică pentru participare.

Spectacolele pot include și puternice efecte de lumină care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice, iar pentru riscurile de vătămare sau prejudiciile materiale Organizatorul nu își asumă nici o răspundere.

1.4 Persoanele cu divizibilități

Persoanele cu divizibilități beneficiază de acces liber la spectacole organizate de Planeta Clounella, prin înscriere prealabilă.

O invitație este valabilă pentru 1 persoană (un copil cu nevoie speciale și un adult-însoțitor, un adult cu nevoie speciale grave sau accentuat și însoțitorul acestuia).

Participanții minori cu nevoie speciale/majori cu nevoi speciale grave sau accentuat trebuie să fie însoțiți, obligatoriu de un adult cu calitatea de însoțitor.

Pentru a intra în posesia acestor invitații (în situațiile prevăzute mai sus), va rugăm să ne trimiteți solicitarea dumneavoastră cu 10 de zile calendaristice înainte de ziua evenimentului, pe pagina de facebook Planeta Clounella - Casa de Spectacole pentru Copii sau email contactbilete@gmail.com, împreună cu următoarele informații și documente:

- numele minorului cu nevoie speciale și numele însoțitorului acestuia;

- certificatul medical/de nevoie speciale emis în condițiile legii al minorului din care să reiasă tipul și gradul nevoi speciale;

- documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor (părinte; tutore legal).

- numele persoanei adulte cu nevoi speciale grave sau accentuat și numele însoțitorului acesteia;

- certificatul medical emis în condițiile legii din care să reiasă tipul și gradul (grav sau accentuat);

- documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor.

În cazul în care nu ne sunt furnizate aceste date și documentele doveditoare, nu vom putea acorda invitația.

Însoțitorul este pe deplin răspunzător atât în timpul evenimentului, cât și anterior/ulterior acestuia de orice manifestație a celui pe care îl însoțește, ce ar putea rezulta din desfășurarea evenimentului. Organizatorul este exonerat de orice răspundere.

Accesul la eveniment se va face numai pe baza de documente de identitate, atât pentru persoana cu divizibilități, cât și pentru însoțitorul acesteia.

2. ESTE INTERZIS:

• accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe sau alte obiecte care reprezintă pericol public;

• accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, pixuri cu laser;

• comercializarea de produse în zonele evenimentului fără acordul organizatorului;

• consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;

• accesul cu alcool;

• accesul cu cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice;

• accesul cu animale;

3. VIDEO / FOTO

Vă informăm ca spectacolele organizate de Planeta Clounella sunt protejate de legea privind drepturile de autor. Pe durata spectacolului, vă rugam să nu folosiți telefoane mobile, aparate de fotografiat sau filmat. Încălcarea acestui drept se pedepsește conform legii. În caz că nu respectați regulile de vizionare a spectacolului, ve-ți fi conduși spre ieșire, de către supraveghetorii din sală

Este STRICT INTERZIS accesul în perimetrul evenimentului fără autorizația organizatorului pentru camere video profesionale și semi-profesionale, inclusiv pentru camere foto ce dețin obiectiv detașabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligați să se supună predării acestora în custodie temporară.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video în care pot fi cuprinse imagini și voci ale artiștilor prezenți la eveniment, dar și ale Participanților (inclusiv ale copiilor). Pe perioada evenimentului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizator sau alți participanți.

Pe toată durata evenimentului înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor.

Filmarea și fotografierea spectacolelor cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV se va desfășura după ce se va primi acordul departamentului de comunicare și marketing al Organizatorului, pe e-mail contactbilete@gmail.com. 

Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass-media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror drepturi au fost încălcate.

4. REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL EVENIMENTULUI

Persoanele care ajung după începerea spectacolului au acces în locația evenimentului, dar își pierd locurile și vor putea ocupa loc, doar în limita scaunelor rămase libere.

Persoanele a căror copii o să plângă , o să fie rugați de supraveghetori să părăsească sala temporar pînă copilul se liniștește.

Va recomandăm să evitați conflictele și sa vă respectați reciproc, evenimentul este un spațiu de relaxare, în primul rând, special creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcuta din toate punctele de vedere.

Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în acest Regulament.

Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități care ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanții sunt obligați ca, în incinta locului de desfășurare a evenimentului, să respecte și să nu distrugă mediul înconjurător, incluzând construcțiile și dotările.

Consumul de droguri este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

5. SANCȚIUNI

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta spațiului de desfășurare a evenimentului total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească incinta, în cazul încălcării prezentului regulament sau a unei legi în vigoare din Moldova fără ca participantul să aibă dreptul la restituirea contravalorii biletului.

6. CAZ FORȚĂ MAJORĂ

În caz de război, revoltă, atac terorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi controlate de Organizator sau de participant, niciuna dintre părți nu este obligată să respecte obligațiile din prezentul Regulament.

Organizatorul nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite de participanți, dacă acestea sunt urmare a unui caz de forță majoră, ce poate fi dovedit prin documente eliberate de autoritățile competente.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Participanții la Eveniment înțeleg că datele cu caracter personal constând în imaginea proprie și voce vor fi colectate astfel și prelucrate în scopul mediatizării evenimentului, inclusiv pentru publicitatea ce va fi făcuta pentru evenimente viitoare.

Organizatorul înregistrează audio-video evenimentele sale pentru a păstra o arhivă a evenimentelor artistice.

Prelucrarea înregistrărilor audio-video și a imaginilor se realizează în interesul legitim al Organizatorului, fiind avute în vedere și respectate drepturile și libertățile persoanelor vizate, în special ale minorilor.

Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-ul www.repertoriu.clounella.md, etc) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Pe perioada evenimentelor, Organizatorul, partenerii asociați ai Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunoștința că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale. Aceștia au dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex. Facebook, YouTube, site-urile proprii Organizatorului și ale partenerilor asociați ai Organizatorului) și de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Participanții iau la cunostință că, în incinta spațiului de desfășurare a evenimentului, este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

7.2. Datele participanților și însoțitorilor pot fi divulgate către parteneri ai Organizatorului, sponsori, operatori asociați ai Organizatorului, persoane împuternicite, furnizori externi de servicii (ex.: marketing, contabilitate).

7.3. Participanții au următoarele drepturi referitoare la protecția datelor: accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

7.4. Prelucrarea acestor date nu se va face în niciun alt scop. Organizatorul garantează că a implementat proceduri tehnice și organizatorice pentru protejarea acestor date și că prelucrarea se va face în mod legal.

8. INFORMAȚII

Pentru copii se recomandă utilizarea caștilor pentru protecție fonică și păstrarea unei distanțe rezonabile față de echipamentul de sonorizare de la scenă. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător și/sau supravegheați în acest sens, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din spațiul de desfășurare a evenimentului revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse.

Datele și orele de desfășurare a spectacolelor pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit. În asemenea cazuri, Organizatorul va publica informări pe website-ul www.repertoriu.clounella.md

Organizatorul exclude asumarea responsabilității pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul de desfășurare a evenimentului, care nu au fost cauza unei organizări defectuoase sau a neglijenței acestuia.

Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara spațiului de desfășurare a evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauza din spațiul de desfășurare a evenimentului și interzicerea accesului, fără rambursarea contravalorii biletului.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului de desfășurare a evenimentului, accesul lor va fi interzis la spectacolele organizate de Planeta Clounella iar Organizatorul va anunța autoritățile abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

9. CONDIȚII DE RETURNARE A BILETELOR

Returnarea biletelor și rambursarea contravalorii acestora se face în condițiile afișate pe website-urile partenerilor prin intermediul cărora sunt comercializate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim distracție plăcută!